Branch Info
新山

Contact Info
 • 林錦茂 ()
 • 何業華 ()
Training Centre
 • 1.笨珍福建會館情年團
 • 2.寬柔校友會
 • 3.淡邊丹柏單位
 • 4.柔佛士乃村民協會
 • 5.亞依文滿
 • 6.哥打福建會館青年團
 • 7.郊外嶺
 • 8.沙威洪仙大帝廟信托理事會
 • 9.凈蓮花園
 • 10.柔佛睦鄰花園
 • 11.柔佛再也
 • 12.士古來老人院
 • 13.國光學校家教協會
 • 14.古來河婆同鄉會
 • 15.地南客家公會
 • 16.和諧園馬華支會
 • 17.避蘭東樂齡協會
 • 18.馬華士年納婦女組
 • 19.宏藝花園
 • 哥打福建會館青年團
 • 笨珍福建會館青年團
 • 婦女組
 • 新山區會(郊外嶺場地)

Copyright © 2003-2020 Pertubuhan Waitankung Dan Neitankung Malaysia